Σάββατο, 25 Μαίου 2024

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Εφημερίδες και Περιοδικά

Τηλεόραση

Ραδιόφωνο

Παγκόσμια Ενημέρωση

Νομοθεσία ΜΜΕ
Στείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΜΜΕ & Εκλογές 2002

ΟΔΗΓΙΑ 5/2002-10-02

Θέμα : Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των κοινοτικών, δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών της 13ης και 20ης Οκτωβρίου 2002-10-02

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :

 1. Τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 και 102 του Συντάγματος.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 1 υποπαρ. 6 εδ. β΄ και των λοιπών διατάξεων π. δ. 55/1999 ( «Κωδικοποίηση Εκλογικής Νομοθεσίας» ΦΕΚ. Α΄ 58).
 3. Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 9 εδ.ε’ν. 1866/1989 («Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών», ΦΕΚ Α΄222/6.10.1989) όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 22 του ν. 2328/1995 ( «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και τη τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 159/3.8.1995).
 5. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών «(ΦΕΚ 262 Α΄ /29.11.2000).
 6. Τους κανονισμούς 1/1991 «περί δημοσιογραφικής δεοντολογίας στην ραδιοτηλεόραση» (ΦΕΚ Β΄ 421/21.6.1991), 2/1991 «περί ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 421/20.6.1991) και 3/1991 «περί δεοντολογίας ραδιοτηλεοπτικών διαφημίσεων» του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΦΕΚ Β΄ 538/18.7.1991).
 7. Την ανάγκη παροχής διευκρινήσεων προς τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και τον τρόπο ελέγχου τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των κοινοτικών, δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών της 13ης και 20ης Οκτωβρίου 2002.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Οδηγία έχει ως σκοπό την υπενθύμιση σε όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς των κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν κατά την περίοδο από την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2002, ημερομηνία διεξαγωγής των κοινοτικών, δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών. Η ισχύς της Οδηγίας επεκτείνεται και για την περίοδο μέχρι και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2002 για τους σταθμούς που καλύπτουν τις κοινότητες, τους δήμους ή τους νομούς όπου λαμβάνει χώρα επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση.

Άρθρο 2
Γενικές αρχές

 1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί κατά την μετάδοση πάσης φύσεως ενημερωτικών εκπομπών οφείλουν να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της ισοτιμίας. Κάθε συνδυασμός που συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία δικαιούται προβολής από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα των δραστηριοτήτων του και των θέσεων του, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτής της Οδηγίας.
 2. Η παρουσίαση θεμάτων στα δελτία ειδήσεων ή στις λοιπές ενημερωτικές εκπομπές δεν θα πρέπει να γίνεται και από πλευράς χρόνου κατά τρόπο ώστε να ευνοείται ένας συγκεκριμένος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος. Δεν επιτρέπεται η παντός είδους άμεση ή έμμεση, δωρεάν ή με αμοιβή ή άλλου είδους αντάλλαγμα προβολή συγκεκριμένου υποψηφίου προσώπου ή συνδυασμού.
 3. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής επαναληπτικής εκλογής, η παρουσίαση των υποψηφίων είναι ισότιμη και ο διατιθέμενος χρόνος είναι ίσος για τους δύο επικρατέστερους υποψήφιους συνδυασμούς.
 4. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μη προβαίνουν σε γνωστοποίηση προς το κοινό των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων που τυχόν θα έχουν διεξαχθεί κατά την έξοδο από τα εκλογικά τμήματα (exit polls) πριν από την 19:00 ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας.
 5. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί έχουν, και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μεταξύ των άλλων την υποχρέωση τήρησης των εξής διατάξεων
 1. Του άρθρου 9 του π. δ. 100/2000 που αφορά τους όρους άσκησης του δικαιώματος επανόρθωσης σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη διάταξη.
 2. Του άρθρου 3 παρ. 12 του ν. 2328/1995 που αφορά στην υποχρέωση διατήρησης αρχείων μαγνητοφωνημένων και μαγνητοσκοπημένων εκπομπών, όπως αυτές μεταδίδονται ή αναμεταδίδονται, στην τελική τους μορφή με τις τυχόν διακοπές για μετάδοση διαφημίσεων κ.ο.κ. για ένα διάστημα τριών (3) μηνών από την ημέρα μετάδοσης.

Άρθρο 3
Ειδικές διατάξεις

 1. Οι περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΑ, οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί τοπικής εμβέλειας και οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας οφείλουν να παραχωρούν δωρεάν έναν ελάχιστο χρόνο σε κάθε υποψήφιο συνδυασμό για την παρουσίαση των θέσεων του. Οι παρουσιάσεις αυτές αφορούν σε όλους τους υποψηφίους των νομών που καλύπτονται από τους σταθμούς αυτούς. Κάθε σταθμός απευθύνει δημόσια πρόσκληση στους υποψήφιους συνδυασμούς προκειμένου να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας αφού ανακοινωθούν επισήμως οι υποψηφιότητες από τις αρμόδιες αρχές. Με τη δημόσια πρόσκληση θα διευκρινίζεται εάν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικά τους τεχνικά μέσα για την παραγωγή της συγκεκριμένης εκπομπής.
 2. Οι σταθμοί εθνικής εμβέλειας μεταδίδουν αντίστοιχες της παραγράφου 1 εκπομπές για τους συνδυασμούς των υποψηφίων προέδρων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς, των υποψηφίων νομαρχών Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Θεσσαλονίκης και των υποψήφιων δημάρχων των δήμων Αθηνών , Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα, με τους όρους που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο.
 3. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρούσης διακόπτεται η μετάδοση εκπομπών την ευθύνη παραγωγής ή την παρουσίαση των οποίων έχει πρόσωπο που συμμετέχει ως υποψήφιος που συμμετέχει ως υποψήφιος στην εκλογική αναμέτρηση της 13ης ή της 20ης Οκτωβρίου 2002.

Άρθρο 4
Πολιτικές διαφημίσεις

 • Απαγορεύονται οι κάθε είδους διαφημίσεις υποψήφιων κοινοτικών, δημοτικών ή νομαρχιακών συμβούλων, υποψήφιων προέδρων κοινοτήτων, δημάρχων ή νομαρχών και προέδρων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
 • Κατά την μετάδοση των πολιτικών διαφημίσεων τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας της κείμενης νομοθεσίας. Οι διαφημίσεις πρέπει να περιέχουν σαφή μνεία του συνδυασμού που τις παρήγαγε και να μην προβάλλουν μηνύματα που έχουν ως αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας συγκεκριμένων προσώπων ή του κύρους και της αξιοπρέπειας συγκεκριμένου συνδυασμού.
 • Δεν επιτρέπεται η άρνηση μετάδοσης πολιτικής διαφήμισης παρά μόνο εάν διαπιστωθεί παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας ή των αρχών αυτής της Οδηγίας.
 • Οι διαφημίσεις διαχωρίζονται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα και τι λοιπές διαφημίσεις. Της μετάδοσης του προηγείται, για μεν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, κάρτα με περιεχόμενο «ακολουθεί πολιτική διαφήμιση», για δε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ηχητικό μήνυμα με το ίδιο περιεχόμενο. Οι αναγγελίες αυτές δεν επαναλαμβάνονται εφόσον μεταδίδονται περισσότερα από ένα μηνύματα εν συνεχεία.
 • Δεν επιτρέπεται η μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παρ. 21 ν. 2328/1995 τα οποία προβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο το έργο κοινοτήτων, δήμων, νομαρχιών ή νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

Άρθρο 5
Ειδική υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΣΡ

Όλοι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να ενημερώνουν το ΕΣΡ για τις κάθε είδους εκπομπές τους ( συμπεριλαμβανομένων των «ένθετων» αφιερωμάτων κατά τη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων) που αφορούν στην προεκλογική περίοδο παραθέτοντας τα εξής ελάχιστα στοιχεία : τίτλος εκπομπής, ημέρα, ώρα και διάρκεια μετάδοσης, ονοματεπώνυμο παραγωγού και παρουσιαστή εκπομπής, ονοματεπώνυμα προσκεκλημένων προσώπων και ονομασία του συνδυασμού που τυχόν εκπροσωπούν. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στο ΕΣΡ είτε με τη μορφή εγγράφου ( μέσω τηλεομοιοτυπίας), είτε με τη μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος πριν από τη μετάδοση της κάθε εκπομπής. Στην περίπτωση που κατά τη μετάδοση της εκπομπής μεταβλήθηκε κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία, ο σταθμός ενημερώνει το Συμβούλιο την επόμενη ημέρα της μετάδοσης της εκπομπής.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

 1. Το ΕΣΡ δέχεται εγγραφές και ενυπόγραφες καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή της ισχύουσας Οδηγίας.
 2. Το ΕΣΡ επεξεργάζεται τα κάθε είδους στοιχεία που του αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και διατυπώνει τα πορίσματα του σχετικά με τη διατήρηση των διατάξεων αυτής της Οδηγίας σε ειδική έκθεση που θα δημοσιεύσει εντός τριών μηνών από το τέλος της προεκλογικής περιόδου. Τα πορίσματα αυτά μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού.
 3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το ΕΣΡ στο τηλ. 010 36 75 525 για οποιοδήποτε θέμα αφορά σε αυτή την Οδηγία ή να αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα στο τηλεομοιότυπο 010 36 75 550 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ncrtv@otenet.gr

Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι