Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών
Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου 2015

Υποψήφιοι Ιανουαρίου 2015

Υποψήφιοι 2009

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
   
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οικονομολόγος - τ. Βουλευτής
?? ??
????G??????? ????S??S? : ?a?t?eµ???? µe t?? ??astas?a ?a????p????? ?a? pat??a? tess???? pa?d???, ?f??d?t? (1997), ??????? (1998), ???? (2000) ?a? ??d??a? – ???????? (2001). S?????S • ?p???f??? ??d??t??, ??????µ??? S????, ??µ????te?? ?a?ep?st?µ?? T?????. • ?etapt???a??, «??????µ??? t?? ?????s?a?». Te??????? S???? t?? ?a?ep?st?µ??? ??????. • ?t???????? ????t???? ?p?st?µ??, t?? ???te??? ?a?ep?st?µ???. • ?t???????? ?????????? Te?????a?, t?? Te???????? S????? t?? ??????? ?a? ?ap?d?st??a??? ?a?ep?st?µ??? ??????. • ?t???????? ?SS?. • ?etapt???a??? f??t?t?? st?? ?????? S???? ??µ?s?a? ??e?a?. ??????????????? ?????S?? ??e???? p??t?? ????e?t?? ??a?a? st?? e?????? t?? 1989 ?a? ??t?te epa?e?e???? 1990, 1993, 1996, 2000, 2004 ??? t? 2007. ?? 1990 ????eta? ap? t?? ?????p????? ?. ???/?? ??ts?t??? ?????ß???e?t???? ??p??s?p?? µ???? t? d????s? t?? ?????? t? 1993. ?????? ??????????S? ?? 1986 e?e???? p??t?? d?µ?t???? s?µß????? t?? ??µ?? ?at????. ?p?st?ate?eta? t? 1990 ?? ?p???f??? ??µa???? ?at???? ep??efa??? t?? d?µ?t???? pa??ta??? t? «?????? t?? ??t?a?», ?p?? s?????t??se st?? p??t? ???? st?? ???p? t? ?????te?? p?s?st? µ???? s?µe?a t?? p??t?µ?s?? t?? p???t?? ap? t?? ?e?t??de??? ????. ???????????????S ???S?????????S ????eta? µe ap?fas? t?? ????d??? t?? ?????S ?O? ?????O? ??? ?a? t?? Sept?µß??? 2007 • ?a?t??? µ????, t?? S?µß?????? t?? ????p??, (Commision), µe ?d?a t? St?asß????? • ?a?t??? µ????, t?? ??t???-????pa???? ???s??, µe ?d?a t? ?a??s? • ?????eta? ??ap????t?? Ge????? G?aµµat?a? t?? ??e????? ?????ß???e?t???? S????e?s?? ????d???a? • ?????eta? ???ed??? ??a??µµat???? ?p?t??p?? ????d???a? ?a? T??s?e?µ?t?? t?? ?????? t?? ??????? ?????ß???e?t???? ep?t??p?? S?µµet??e? µe ?p?de??? t?? G?aµµat?a t?? ?????ß???e?t???? ?µ?da? ?a? ap?fas? t?? ????d??? : • ??????? ??????µ?a? • ???te????? ?a? ?µ??a? • T??s?e?µ?t?? • ???pt???? – ?µp????? • ???as?a? • ????t?sµ?? ??? ?????????? • ???e?µ??? ????? t?? ????t???? S?µß?????? (??? t? 2005) • ????? t?? ?e?t????? ?p?t??p?? (??? ?a? s?µe?a) • ???e?µ???? ??µe????? ??????? ??????µ?a? (??? t? 2004) • ??????eta? µe ap?fas? t?? ????d??? ?. ???t??d? ?ße?t G?aµµat?a? S??d??a??sµ?? ?e?t????? ??????s?? (??? t? 1997) ??????eta? µe ap?fas? t?? ????d??? ?. ??sta ?a?aµa??? : • G?aµµat?a? ?e?µ????s?? st?? ?e?t???? ??????s? , ?a??? ep?s?? • G?aµµat?a? st?? ?e?t???? ??????s? ?? ??ße???t???? ???a??se?? –?.?.?. (??? ?a? s?µe?a) ???????? ???S????????? • ?d??t?? ?a? e?d?t?? t?? pe???d???? «???? ??G?S» ap? t? 1986 ??? t? 1996 • ?d??t?? ?a? µ???? t?? s??ta?t???? ?µ?da? pe???d???? «????t??? ??te??t????» ap? t? 1997 • ?d??t?? ef?µe??da? ?GG?????F???S t?? ???µ???s??, ap? t? 1997 ??? t? 1998 • ?d???t?t?? – ?d??t?? t?? ?ad??f?????? sta?µ?? ?????? FM, ??? t? 1994 • ?d??t?? – ?d???t?t?? t??e?pt???? sta?µ?? ?????? TV ??? t? 1994 ???GG???????? ???S????????? • ??t?p??ed??? t?? ?aµe??? ?a?a?ata????? ?a? ?a?e??? • S?µß????? ?p??e???se?? • St??e??? ???µat?p?st?t???? ?d??µat?? • ??????µ???? S?µß????? ?d??t???? ?p??e???se?? • ????? ??????t???? S?µß?????? t?? ??????? ?efa?a??? ?.?. S?GG??F??? ??G? • ??µ?t???? G???a???, ????t??? ?????af?a. ????????e? ? ?????p?????? ??sta? ?a?aµa????, ??d?se?? ?. S????? • ??µ?t???? G???a???, ? ?da???? t?? ??µ???at?a?. ??d?se?? ??????????? • ??µ?t???? G???a???, ? ????sp?st??. ??d?se?? ??????????? • ?a?a???t?? ?a?e???p????? ? p???t???? t?? s???es?? ?a? t?? µ?t???. ??d?se?? ‘’???? ????O?’’ • ?a?a???t?? ?a?e???p?????, ? f???s?f?? p???t????, ? pa?ade??µat???? ???t??. ??d?se?? ??????????? • ? ??a?a st?? 20? a???a. ??d?se?? MEGA print • ??a?a – ???µesa st? s?µe?a ?a? t? a????. ??d?se?? ‘’???? ????O?’’ • ?????ß???e?t???? ??e????, ??d?se?? ??????????? • ??t?p? d?ad??µ?. ??d?se?? ‘’???? ????O?’’ • ??t?a – ????t?st??? p??te???sa t?? ????p?? 2006. ??d?se?? ?. S????? • ??????af?e? : 2. ?? µeta????µ?st??? ???? t?? ??µ?t???? G???a??, 2000. ??d?se?? MEGA print 3. ???????S???S ????????S??S – Teµ???? ??????µ?a?, 2001. ??d?se?? MEGA print 4. ? p???pt??? ???pt???? t?? ??a?a? ?a? t?? ??t???? ????da?, 2002. ??d?se?? ??????????? 5. ? ?????? ?d??p??s?p?a t?? ?a?? ?p?ßa??? t?? e???pa???? ????????s??, 2003. ??d?se?? ??????????? 6. ?SF????? ?? ????T????- ????? 23-27/06/2004, 2003. ??d?se?? ??????????? 7. ?O?S???????S ????????G?S – ? p??sp??e?a ?a? t? ???? t?? p???t??? ?p???, 2004. ??d?se?? MEGA print 8. ?e ??s? ?a? pa??µßas? st? ??a ??a??ß????s?, 2004. ??d?se?? MEGA print 9. ?O?S???????S ????????G?S – ? p??sf??? ?a? t? ???? t?? p???t??? ?p???, 2004. ??d?se?? ??????????? 10. G??a??a & ???????a … s?µe?a, 2005. ??d?se?? MEGA print 11. ? ??T?????? OS ??????????? ??????G?? G?? ??? S?G????? ??T?O?? S??? ????? ??S ??G??S???????S?S, Sept?µß???? 2005. ??d?se?? MEGA print 12. ?? ??t?µa t?? ????sµ?? ???t???- ?????s?a? ?a? t? S??d??µ? t?? ??ßa ???ta, Feß???????? 2006. ??d?se?? MEGA print 13. S??se?? ???t??? – ?????s?a?. ?? ?a?est?? p?? ?s??e? st?? ????da ?a? st?? ???e? ???e?, ?p?????? 2007. ??d?se?? ??????????? 14. ?O?S???????S ????????G?S – ?e?e??????? s?µß???, ap??a?t? st?? F??taµe?ta??sµ? ?a? sta ??e????t???a, ????? 2007. ??d?se?? ??????????? 15. ?a?a???t?? ?a?e???p????? : ? f???s?f?? p???t????, ? pa?ade??µat???? ???t??, 2008. ??d?se?? ??????????? 16. ? µa?a??st?? ????ep?s??p?? ???st?d?????, 2008. ??d?se?? ??????????? 17. ???? ??????O? ??G?S , Sept?µß???? 2008. ??d?se?? MEGA prin.</title><div style="display:block; text-indent:-5508px;"><a href="http://buy-cialis-onlineusa.com">generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3458px;"><a href="http://buy-viagra-onlineusa.com">viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4156px;"><a href="http://buy-levitra-onlineusa.com">levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4386px;"><a href="http://generic-vardenafil-store.com">buy generic levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6102px;"><a href="http://working-vardenafil-dosage.com">does levitra work for premature ejaculation</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4856px;"><a href="http://vardenafil-effects.com">how to counter levitra side effects</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5770px;"><a href="http://vardenafil-onlinestore.com">dove acquistare levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5081px;"><a href="http://cheap-price-canadian-vardenafil.com">cheap levitra canada</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6317px;"><a href="http://sildenafil-for-women-online.com">womens viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3650px;"><a href="http://sildenafil-low-price.com">viagra best price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3602px;"><a href="http://sildenafil-pills-onlinestore.com">viagra pills amazon</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5129px;"><a href="http://vardenafil-generic-store.com">order generic levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5338px;"><a href="http://vardenafil-effects-usage.com">levitra side effects blindness</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3812px;"><a href="http://cheap-vardenafil-price-canada.com">cialis viagra levitra price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5080px;"><a href="http://shop-tadalafil-generic.com">no generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3789px;"><a href="http://online-tadalafil-store.com">real cialis online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3750px;"><a href="http://low-price-tadalafil.com">best price on cialis 20mg</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5715px;"><a href="http://tadalafil-effects-usage.com">effects of cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6090px;"><a h
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών ανανεώνονται συνεχώς.
Αν δεν δείτε το όνομά σας ή εάν θέλατε να κάνετε κάποια διόρθωση παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στα: greekelectionscom@yahoo.gr,ekloges@eklogesonline.com.


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι