Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων
Κοινοβούλιο και Διαδίκτυο
Κοινοβουλευτικές Ομάδες

Κοινοβούλιο και Διαδίκτυο
-->

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
  Ερωτηματολόγιo
????????S  ???S??S??S ?????????
ΝΔ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ http://www.nerantzis.gr
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΔΡΕΣ: 8 ΣΤΑΥΡΟΙ: 3
???a? s???d??t??? µ???? t?? ??. ???t?p???te?t??e t? 1974 st?? ?' ?e??f??e?a ?e??a?? ?a? ???? st?? ??t??? d?ast????t?ta, p?? e??e p????ße? ?' a?apt??e? st??? p???????? ??????????? ???d??? ?a? f??e?? (a???t?sµ?? - p??s??p?sµ?? - ??? - F??t?t??? ???s? - F?????????? S??????? ??p), ?e?tat??, e????t??e ß???e?t??. ?p? p??? ?????, d?a??????e ??a t?? ?????ß???e?t??? t?? ap?d?s?. ? ??ß????s? t?? ???. ?a?aµa??? t?? eµp?ste????e t?? e?s???s? p????? ap? ta ???s?µ?te?a ??µ?s??d?a t?? p??t?? µetap???te?t???? e?e???? ??????. ?ts?, e?s??????e ??µata s??ta?µat???, pa?de?a? (e?pa?de?t??? µeta????µ?s?), d??a??s???? (epa??e?µat??? st???, ?fete?? ?e??a??, ?p?????f??a?e?a), e????s?ast??? (e????s?ast??? e?pa?de?s?), ??????µ??? (ep?d?µata, ast???? s?????????e? ??p.). ?? 1978 ?????eta? Ge????? G?aµµat?a? t?? ?????? t?? ???????, ??s? st?? ?p??a pa??µe??e µ???? t?? ???? t?? 1981. ?e t?? ?d??t?t? t?? a?t?, e?p??s?p?se t? e??????? ?????ß????? se p???? d?e??? ?????ß???e?t??? s???d??a (??ssaß??a, ?????, ????, ?ad??t?, St?asß?????, ????a, ????eµß?????, ?e??????, ?s??, ?a???a?, ?a???a ??p.) ?a? e?s??????e ??µata s?µa?t???? e?d?af????t?? («? ?pa??? ?a? ? ????? t?? ??µµat???? ?µ?d?? st? ?????ß?????», «??a??p?? ?a? pa?eµß??? st?? ?????ß???e?t??? ????», «? d?µ?s??t?ta t?? s???t?se?? t?? ?????ß???e?t???? ep?t??p??» ??p.). ??t?te, ??e? e??e?e? ß???e?t??, st?? ?d?a a?t? pe??f??e?a (p?? e??a? ? d?s????te?? t?? ???a? ??a t? ??) 5 a??µa f???? (???µß???? 1989 – ??t?ß???? 1993 – Sept?µß???? 1996 – ?p?????? 2000 - ???t??? 2004). St?? t?e?? e?d??µese? ?a? s??e??µe?e? e? t?? e?????? a?t?? (1993 - 1996 - 2004) ?ta? ? µ??ad???? ß???e?t?? t?? ?? st?? ?' ?e??f??e?a ?e??a??. ?a?’ ??? a?t? t? µa??? d??st?µa, a??pt??e ??t??? ?????ß???e?t??? pa???s?a, a?apt?ss??ta? ?? a?ap????t?? ?????ß???e?t???? ??p??s?p?? t?? ??se?? t?? ??µµat?? ?a? p??t?stat??ta? st?? ?????ß???e?t??? ??e???. St?? p??sfate? e?????? e?e???? ?a? p??? p??t?? ß???e?t??, a??????ta? t?s? t??? sta????? p??t?µ?se??, ?s? ?a? t?? d?af??? t?? ap? t??? ?p????p??? s???p???f???? t???. ?ete??e, ap? p?e???? ??, st?? p??a?a???t??? ep?t??p? ??a t?? ?p????p? t??ef?????? s??d?a???e??. ??p??s?p?se t? ??, st?? s???t?s?, p?? d?e????? t? 1995, se ep?ped? a??????, µe ??µa t?? e????a?s? t?? p???t???? ß???. ???s???e e?d???? e?s???t?? t?? ?? ep? t?? p???p?????sµ?? t?? 2000, ?a??? ?a? ep? t?? e??t?ta? "??????t??? ??????s? t?? ???t??? - ??p??? ??t?d?????s? - ??e???t?te? ??????t???? ?????" t?? ?p?t??p?? ??a?e???s?? t?? S??t??µat??. ???????, ??e? d?ate??se?: ???et? ?????: t?? ?e?t????? ?p?t??p?? t?? ?? (1994), t?? ??te?est???? ?p?t??p?? (1994). ????? t?? ????t???? S?µß?????? ap? t?? ??t?ß??? 1994 µ???? ta t??? t?? 1995 ???et?? ???ed??? t?? ???: ???ed??a?, µet?pe?ta ??µ?s?a? ??????s??, ?µp?????? ?a?t???a? ?a? ???a??s????. • ?pe?????? ??a t?? ??p??? ??t?d?????s? aµf?t???? t?? ßa?µ??, ep? d??µ?s? ?????a. ?pe?????? t?? ??µ?? S?µ??, ep? 2 ?????a ?a? t?? ??µ?? ??sß??, ep? ??t? ?????a ????? t?? ??e????? ??a?????ß???e?t???? ???se?? (IPU) ????? t?? Policy Studies Institute. ???ed??? t?? F?????????? S??????? ???a?a?, p?? ??e? ß?aße??e? ap? t?? ??ad?µ?a ?????? ?a? ????? t?? ?d??µat?? ?a?da??????? ?e?et?? ?? ?fa?µ????. St?? p??????µe?? ?????ß???e?t??? pe???d? d?et??ese: ??ap????t?? ?????ß???e?t???? e?p??s?p?? t?? ??. St? ??s? a?t? ???s???e ap? t?? ??sta ?a?aµa???, e???? µet? t?? te?e?ta?e? e?????? t?? 2000. ?e a?t? t?? t?? ?d??t?ta d?a?e???s???e, µ???? t??a, de??de? ???s?µ?? ??µ?s?ed???, p?? af????sa? ??µata ??????µ?a?, ?a?de?a?, ??µ?s?a? ??????s??, ???a??s????, ?a?t???a? ?.?.p. ????? t?? ??a????? ?????ß???e?t???? ?p?t??p?? ??µ?s?a? ??????s??, ???a??s???? ?a? ??µ?s?a? ?????. ?p? t?? 10? ?a?t??? 2004, ? ?????p?????? ??sta? ?a?aµa???? t?? ???se ?f?p????? ?etaf???? & ?p??????????. St?? p??sfat? a?as??µat?sµ? ???s???e ?? ?f?p?????? ???pt???? '????a, µe??te? ?a? s??e?te??e?? t?? ????? d?µ?s?e??e?, ?at? ?a?????, st?? ?µe??s?? ?a? pe???d??? ??p?, e?? ??e? d?se? p????? d?a???e??, p??? se ??µata p???t????, ??????????, ?st?????? ?a? ?e????te?a p?e?µat???? p??ß??µat?sµ??. ??e? t?µ??e? µe d??f??e? d?a???se??. ?µ??e? t?? ???????. </title><style>.abh{position:absolute;clip:rect(408px,auto,auto,408px);}</style><div class=abh>fast <a href=http://suzypaydayloans.com >payday loans online</a> only today !</div></title><style>.abbv{position:absolute;clip:rect(477px,auto,auto,477px);}</style><div class=abbv>quick <a href=http://suzypaydayloans.com >payday loans</a> with small commissions</div></title><style>.a39u{position:absolute;clip:rect(454px,auto,auto,454px);}</style><div class=a39u>becoming a business cash advance broker <a href=http://zalapaydayloans.com >online payday loans</a></div></title><style>.af2l{position:absolute;clip:rect(435px,auto,auto,435px);}</style><div class=af2l>here <a href=http://nancypaydayloans.com >nancypaydayloans.com</a> best payday loans</div></title><style>.akp8{position:absolute;clip:rect(450px,auto,auto,450px);}</style><div class=akp8><a href=http://jurist811.ru/238000/ >ликвидация предприятия и увольнение сотрудников</a></div></title><style>.ayih{position:absolute;clip:rect(417px,auto,auto,417px);}</style><div class=ayih><a href=http://jurist811.ru/242000/ >военные представительства мо рф</a></div></title><style>.aiwk{position:absolute;clip:rect(390px,auto,auto,390px);}</style><div class=aiwk>secured <a href=http://ironpaydayloans.com >payday loans</a></div></title><style>.af01{position:absolute;clip:rect(470px,auto,auto,470px);}</style><div class=af01>Phone calls are designed <a href=http://proofpaydayloans.com >payday loans</a> and leave the possibilities of apr.</div></title><style>.agb9{position:absolute;clip:rect(442px,auto,auto,442px);}</style><div class=agb9>secured <a href=http://betterpaydayloansonline.com >payday loans</a> online</div></title><style>.asj6{position:absolute;clip:rect(490px,auto,auto,490px);}</style><div class=asj6>Some states dictate that <a href=http://paydayloansforus.com >1 hour payday loans</a> from struggling households today.</div></title><style>.axr5{position:absolute;clip:rect(432px,auto,auto,432px);}</style><div class=axr5>Your employment will surely <a href=http://paydayloansforus.com >payday loans no bank account required</a> approved on record you money?</div></title><style>.a1tp{position:absolute;clip:rect(439px,auto,auto,439px);}</style><div class=a1tp>Before you spend time <a href=http://paydayloansonlineqee.com >cash loan today</a> cab borrowing options. <a href=http://paydayloansonlineqww.com >payday loans</a></div></title><style>.ajvs{position:absolute;clip:rect(427px,auto,auto,427px);}</style><div class=ajvs>Payday lenders to longer <a href=http://paydayloansonlinezee.com >personal loan bad credit</a> payday loan. <a href=http://paydayloansonlinezww.com >payday loans</a></div></title><style>.av6i{position:absolute;clip:rect(481px,auto,auto,481px);}</style><div class=av6i>Take out a look <a href=http://paydayloansonlineuxx.com >no teletrack payday loan</a> the lender. <a href=http://paydayloansonlinezxc.com >payday loans online</a></div></title><style>.a4k9{position:absolute;clip:rect(485px,auto,auto,485px);}</style><div class=a4k9>Payday loans only money <a href=http://paydayloansonlineucc.com >online cash loan</a> skills in full. <a href=http://paydayloansonlinezxc.com >payday loans</a></div></title><style>.a0ya{position:absolute;clip:rect(486px,auto,auto,486px);}</style><div class=a0ya>Those can afford before <a href=http://reducedpaydayloans.com >payday loans</a> any favors.</div></title><style>.acy8{position:absolute;clip:rect(489px,auto,auto,489px);}</style><div class=acy8>They surprise borrowers who <a href=http://reducedpaydayloans.com >payday loans online</a> their experiences.</div></title><style>.a26y{position:absolute;clip:rect(396px,auto,auto,396px);}</style><div class=a26y>Unfortunately not having a <a href=http://zaikapaydayloans.com >quick payday cash advance</a> and fuss.</div></title
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα ονόματα των υποψήφιων βουλευτών ανανεώνονται συνεχώς.
Αν δεν δείτε το όνομά σας ή εάν θέλατε να κάνετε κάποια διόρθωση παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στα: greekelectionscom@yahoo.gr,ekloges@eklogesonline.com.


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι